แม่ฟ้าหลวงวิชาการ 53
  รูปแบบผลงาน
  กำหนดการประชุม
  กำหนดการส่งผลงาน
  กำหนดการนำเสนอ
  ลงทะเบียนร่วมงาน
  รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว
  ผลการพิจารณาบทความ
  รายชื่อโรงแรม/ห้องพัก
  ติดต่อสอบถาม/แผนที่
  Download Poster
  วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 

โครงการประชุมวิชาการ
“แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า

 1. หลักการและเหตุผล

       สืบเนื่องจากภาวการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาจากสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของคนในประเทศลงต่ำลง โดยจะเห็นได้ว่า ขณะนี้ ปัญหาทางด้านภาวะภัยแล้ง ราคาพืชผลตกต่ำ ทรัพยากรธรรมชาติ เสื่อมโทรม และในภาคเหนือที่เกิดภาวะหมอกควันจากการเผาไร่ เผาป่า ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่คือ ภาวะความไม่สงบทางการเมืองที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทำให้เกิดคามแตกแยกเป็นหมู่เหล่า อันเป็นภาวะคุกคามต่อการพัฒนา การลงทุน และการบริหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างชาติ ส่วนผลกระทบต่อคนไทยทั่วไปคือความหวาดระแวง ภาวะความเครียด อันเป็นเหตุให้ความสุขของประชาชนในประเทศลดลงไปด้วย

       จากภาวการณ์ปัจจุบันดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะสถาบันการศึกษา จึงจัดให้มีการประชุม “แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ประจำปี พ.ศ. 2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่สำคัญๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม รวมถึงจัดให้มีการเสวนาอภิปรายในหัวข้อ “ทางรอดของประเทศไทยในภาวะคุกคามทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม” เพื่อระดมความคิดและแสวงหาแนวทางรอดของประเทศให้พ้นวิกฤตและนำพาประเทศให้เดินก้าวหน้าต่อไป

 2. วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสวนาระดมความคิดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ในการแก้ไขวิกฤตการณ์ปัญหาของประเทศ ในหัวข้อ “ทางรอดของประเทศไทยในภาวะคุกคามทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
        2. เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนต่อสังคมวิชาการและสาธารณชน เพื่อก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคมต่อไป

 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        1. ผลงานวิจัยที่นำเสนอต่อสาธารณะสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดไปยังสังคมระดับต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
        2. เกิดการแลกเปลี่ยนและขยายองค์ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เฉพาะด้านจากผลงานวิจัยที่นำเสนอต่อที่ประชุม
        3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในการสร้างผลงานวิจัยที่สมารถช่วยพัฒนาประเทศชาติ อย่างยั่งยืน
        4. สร้างแรงกระตุ้น ให้แก่นักวิจัยจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและให้เป็นที่ยอมรับในสังคมวิชาการอย่างกว้างขวางต่อไป

 4. รูปแบบการจัดงาน

         แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า กำหนดรูปแบบการจัดงาน ใน 2 ลักษณะได้แก่

        1. การสัมมนา/บรรยาย ในประเด็นหัวเรื่องที่น่าสนใจ(Hot Issue)และ/หรือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการสาขาต่าง ๆ
        2. การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral Presentation

        โดยกำหนดในเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยใน 4  กลุ่มเรื่อง(Cluster)  ได้แก่

        1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
        2) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanities)
        3) วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (Health Science and Beauty)
        4) เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture and Agro-Industry)

 5. สถานที่จัดงาน

        อาคารเรียนรวม 3 หรืออาคารอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กำหนด

 6. ระยะเวลา

        2 วัน ระหว่างวันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน 2553

 7. การจำนวนผู้ร่วมงาน

        ประมาณการจำนวนนักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วม 500 คน

 8. หน่วยงานดำเนินการ

        1)   ส่วนบริการงานวิจัย
        2)   สำนักวิชา/ศูนย์/ส่วน/หน่วยงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 9. การจัดหางบประมาณที่ใช้ในการจัดงาน

        งบประมาณที่ใช้ในการจัดงานแม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2553 มีการดำเนินการใน 3 ลักษณะ ได้แก่

        1. เงินสนับสนุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัย
        2. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กรด้านการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยในระดับประเทศ
        3. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเอกชนที่ให้ความอุปการะต่อมหาวิทยาลัย
        4. ค่าลงทะเบียนจากนักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตและนักวิชาการทั่วไปที่นำเสนอผลงานวิจัย

   
จำนวนผู้เยี่ยมชม :


 
 

 

ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5391-6389 หรือ 0-5391-6358 โทรสาร 0-5391-6387
E-mail : research@mfu.ac.th