แม่ฟ้าหลวงวิชาการ 53
  รูปแบบผลงาน
  กำหนดการประชุม
  กำหนดการส่งผลงาน
  กำหนดการนำเสนอ
  ลงทะเบียนร่วมงาน
  รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว
  ผลการพิจารณาบทความ
  รายชื่อโรงแรม/ห้องพัก
  ติดต่อสอบถาม/แผนที่
  Download Poster
  วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

    - 1,500 บาท/ท่าน กรณีที่ลงทะเบียนและชำระเงินภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2553
    (สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://mfusymposium53.mfu.ac.th.)
    - 2,000 บาท/ท่าน กรณีที่ลงทะเบียนและชำระเงินหลัง วันที่ 15 ตุลาคม 2553

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บัญชีประเภทออมทรัพย์   เลขที่  429-1-00011-6

(หากโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกช์ใบนำฝากเงิน
หรือสลิป มายังส่วนบริการงานวิจัย โทรสาร 0-5391-6387
หรือสแกนส่งที่ research@mfu.ac.th

 

ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5391-6389 หรือ 0-5391-6358 โทรสาร 0-5391-6387
E-mail : research@mfu.ac.th