แม่ฟ้าหลวงวิชาการ 53
  รูปแบบผลงาน
  กำหนดการประชุม
  กำหนดการส่งผลงาน
  กำหนดการนำเสนอ
  ลงทะเบียนร่วมงาน
  รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว
  ผลการพิจารณาบทความ
  รายชื่อโรงแรม/ห้องพัก
  ติดต่อสอบถาม/แผนที่
  Download Poster
  วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 

กำหนดการส่งผลงาน/อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

  - 1,500 บาท/ท่าน กรณีที่ลงทะเบียนและชำระเงินภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2553
  (สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://mfusymposium53.mfu.ac.th.)
  - 2,000 บาท/ท่าน กรณีที่ลงทะเบียนและชำระเงินหลัง วันที่ 15 ตุลาคม 2553

กำหนดการ

  ส่งผลงานนำเสนอ ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2553
  แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน ภายใน วันที่ 10 ตุลาคม 2553

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์
  - สำหรับส่งผลงาน ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2553
  - สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

 

ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5391-6389 หรือ 0-5391-6358 โทรสาร 0-5391-6387
E-mail : research@mfu.ac.th