แม่ฟ้าหลวงวิชาการ 53
  รูปแบบผลงาน
  กำหนดการประชุม
  กำหนดการส่งผลงาน
  กำหนดการนำเสนอ
  ลงทะเบียนร่วมงาน
  รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว
  ผลการพิจารณาบทความ
  รายชื่อโรงแรม/ห้องพัก
  ติดต่อสอบถาม/แผนที่
  Download Poster
  วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 

ลงทะเบียนร่วมงาน

 
ข้อมูลส่วนตัว
 
คำนำหน้านาม   นาย นาง นางสาว อื่นๆ
ชื่อ-สกุล     *
ตำแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี)   
สถานภาพ :   อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
    บุคคลทั่วไป
    อื่น ๆ
สังกัดสำนักวิชา/ภาควิชา/คณะ    *
มหาวิทยาลัย/สถาบัน    *
     
สถานที่ทำงาน / ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
 
ชื่อสถานที่ทำงาน    *
ที่อย:    *
โทรศัพท์    *
โทรสาร:    *
โทรศัพท์มือถือ:    *
E-mail    *
     
ประเภทผู้ร่วมงาน
 
ผู้เข้าร่วมงานแต่ไม่นำเสนอผลงาน
ผู้ที่ร่วมนำเสนอผลงาน ( ปิดการลงทะเบียนร่วมนำเสนอผลงาน )
 
ในกลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanities)
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (Health Science and Beauty)
    -   เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture and Agro-Industry)
         **ผู้ต้องการลงทะเบียน นำเสนอผลงาน ในกลุ่ม เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.icaai2010.com 
   
ชื่อหัวข้อผลงานวิจัย   *
ส่งไฟล์แนบ   * .doc หรือ .docx เท่านั้น
 
  * ไฟล์แนบขนาดไม่เกิน 18 MB

 
  กรุณาตรวจเช็คความถูกต้องอีกครั้ง  ยอมรับข้อมูลถูกต้อง
  กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปภาพลงในช่องว่างนี้
 
 

 

ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5391-6389 หรือ 0-5391-6358 โทรสาร 0-5391-6387
E-mail : research@mfu.ac.th