แม่ฟ้าหลวงวิชาการ 53
  รูปแบบผลงาน
  กำหนดการประชุม
  กำหนดการส่งผลงาน
  กำหนดการนำเสนอ
  ลงทะเบียนร่วมงาน
  รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว
  ผลการพิจารณาบทความ
  รายชื่อโรงแรม/ห้องพัก
  ติดต่อสอบถาม/แผนที่
  Download Poster
  วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 

เรียน ผู้ที่ผ่านการพิจารณาผลงานวิชาการ

โปรดชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 1,500 บาท ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2553
หากชำระหลัง วันที่ 20 ตุลาคม 2553 ต้องชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 2,000 บาท

โดยขอให้โอนเงิน เข้าบัญชี : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ออมทรัพย์ เลขที่ 429-1-00011-6

และกรุณาแฟกซ์ใบนำฝาก มายังส่วนบริการงานวิจัย หมายเลขโทรสาร 053-91-6387 เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน ต่อไป

ผลการพิจารณาบทความ

ค้นหารายชื่อผู้ลงทะเบียน
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ผลการพิจารณา
1 กาญจนา วิสูตรสกุลศักดิ์
ชื่อผลงาน- ปัจจัยและพฤติกรรมการเช่าบูชาหลวงปู่ทวด ณ วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
[ผ่านการพิจารณา]
2 สุณีย์รัตน์ วีระสุนทร
ชื่อผลงาน- การศึกษาสภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
[ไม่ผ่านการพิจารณา]
3 บรรจง ฟ้ารุ่งสาง
ชื่อผลงาน- การปฏิรูปการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
[ผ่านการพิจารณา]
4 ปรีชา สมหวัง
ชื่อผลงาน- ตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดด้วยวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ
[ผ่านการพิจารณา]
5 Phatthira Wiphawaphinyo
ชื่อผลงาน- วาทกรรมและการสร้างอัตลักษณ์ของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
[ผ่านการพิจารณา]
6 ธราธิป ภู่ระหงษ์
ชื่อผลงาน- การพัฒนาเครื่องเชื่อมประหยัดพลังงานไฟฟ้า
[ผ่านการพิจารณา]
7 ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
ชื่อผลงาน- การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระระหว่างสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามหวาน
[ผ่านการพิจารณา]
8 เมษยา ว่องวณิชพันธุ์
ชื่อผลงาน- การศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
[ไม่ผ่านการพิจารณา]
9 ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
ชื่อผลงาน- วงจรกำเนิดสัญญาณซายน์ควอเดรเจอร์โหมดกระแสที่ใช้ CCCCTA กับ CCCII
[ผ่านการพิจารณา]
10 พลานันต์ เเจ่มจำรัส
ชื่อผลงาน- รูปแบบการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวโดยจักรยาน กรณีศึกษา บริษัท บางกอก ทราเวลไบค์ แอนด์ ทัวร์ จำกัด
[ไม่ผ่านการพิจารณา]
11 วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล
ชื่อผลงาน- การออกแบบตู้อบแห้งลำไยพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดยอาศัยหลักการทางพลศาสตร์ของไหลช่วยในการคำนวณ
[ผ่านการพิจารณา]
12 ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ
ชื่อผลงาน- อิทธิพลของมุมตัดพั้นช์ที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงานในแม่พิมพ์ตัด
[ผ่านการพิจารณา]
13 กฤษฎา สังขมณี
ชื่อผลงาน- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจร่วมทุนของผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
[ไม่ผ่านการพิจารณา]
14 ทินกร ก้อนสิงห์
ชื่อผลงาน- ระบบคิดเงินค่าใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติผ่านอีเทอร์เน็ตโมดูล
[ผ่านการพิจารณา]
15 ศศิวิมล บุญโสภา
ชื่อผลงาน- การศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ไม่ผ่านการพิจารณา]
16 อภิสิทธิ์ ประมูลสาร
ชื่อผลงาน- การเสริมความทนทานต่อแรงกระทำสลับต่อเนื่องบนแผ่นสปริงขดในตัวปรับความตึงโซ่ราวลิ้น
[ผ่านการพิจารณา]
17 สิทธารักษ์ เขียนศิริ
ชื่อผลงาน- การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ของประชากรที่มีการแจกแจงแบบปัวส์ซง
[ผ่านการพิจารณา]
18 อมรรัตน์ กอสวัสดิ์พัฒน์
ชื่อผลงาน- การศึกษาความต้องการการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีใน ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้เหมาะสมกับท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี
[ผ่านการพิจารณา]
19 อาทิตย์ ยาวุฑฒิ
ชื่อผลงาน- การออกแบบและสร้างชุดไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต
[ผ่านการพิจารณา]
20 ปิยะนุช ประสงค์ผล
ชื่อผลงาน- การดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวมุสลิมชุมชนบ้านสำนัก อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
[ไม่ผ่านการพิจารณา]
21 บุษยมาศ แบ่งทิศ
ชื่อผลงาน- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง
[ผ่านการพิจารณา]
22 ธีรพจน์ แนบเนียน
ชื่อผลงาน- วงจรคูณและหารสัญญาณแอนะลอกโหมดกระแสที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิโดยใช้ CC-CFA
[ผ่านการพิจารณา]
23 เสริมศักดิ์ เวียงวิเศษ
ชื่อผลงาน- การหาส่วนผสมแบบหล่อทรายในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อโดยใช้การออกแบบการทดลอง
[ผ่านการพิจารณา]
24 สุปรียา ควรเดชะคุปต์
ชื่อผลงาน- การศึกษานโยบายเศรษฐกิจและการว่างงานหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
[ผ่านการพิจารณา]
25 อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล
ชื่อผลงาน- การศึกษาพฤติกรรมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นไพราโนมิเตอร์
[ผ่านการพิจารณา]
26 เอกภณ จีวะสุวรรณ
ชื่อผลงาน- แนวทางในการใช้สื่อและช่องทางการสื่อสารในการขายของโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก
[ผ่านการพิจารณา]
27 อนุชา เรืองพานิช
ชื่อผลงาน- Temperature and Drain bias Voltage Dependence on Threshold Voltage of NMOSFETs
[ผ่านการพิจารณา]
28 สุภาพร ฉันทวี
ชื่อผลงาน- . พฤติกรรมการบริโภคอาหารและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา.
[ไม่ผ่านการพิจารณา]
29 เติมพงษ์ เพ็ชรกูล
ชื่อผลงาน- การศึกษาผลความกว้างของอิมิตเตอร์ที่มีต่อประสิทธิภาพของแมกนีโตทรานซิสเตอร์
[ผ่านการพิจารณา]
30 วีระ เพ็งจันทร์
ชื่อผลงาน- การศึกษาผลการยิงฝังประจุไอออนของเทคโนโลยีซีมอสขนาด 0.8 ไมครอนด้วยโปรแกรมจำลองแบบ TCAD
[ผ่านการพิจารณา]
รวมทั้งหมด 98 เรคคอร์ด 4 หน้า : 1 [2][3][4] >>

 

 


 

ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5391-6389 หรือ 0-5391-6358 โทรสาร 0-5391-6387
E-mail : research@mfu.ac.th