แม่ฟ้าหลวงวิชาการ 53
  รูปแบบผลงาน
  กำหนดการประชุม
  กำหนดการส่งผลงาน
  กำหนดการนำเสนอ
  ลงทะเบียนร่วมงาน
  รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว
  ผลการพิจารณาบทความ
  รายชื่อโรงแรม/ห้องพัก
  ติดต่อสอบถาม/แผนที่
  Download Poster
  วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 

(ร่าง)กำหนดการ
การประชุม “แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ประจำปี พ.ศ.2553
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2553

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553

08:00-09:00 น.

ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมสมเด็จย่า C4

09:00-09:30 น.

พิธีเปิด การประชุม แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2553 : 12 ปีตามรอยสมเด็จย่า
- กล่าวรายงานการจัดงาน โดย รองศาสตราจารย์ กัลณกา  สาธิตธาดา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด  เทศประทีป
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

09.30-10.15 น.

การปาฐกถาพิเศษ
โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  นพ.ประเวศ  วะสี

10.15-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง (Refreshment Break)

10:30-12:30 น.

การเสวนา/อภิปราย “ทางรอดของประเทศไทยในภาวะคุกคามทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม”
โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี, ดร.พิจิตต รัตตกุล และคุณณรงค์  โชควัฒนา

12:00-13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย(Oral Presentation)

สถานที่

13:00-13:30 น.

ลงทะเบียน หน้าห้องนำเสนอผลงาน

13:00-16:00 น.

1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)   

C3 - 101

2) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanities)

C3 - 102

3) วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (Health Science and Beauty)

C3 - 106

17:30-19:00 น.

เยี่ยมชมทัศนียภาพรอบมหาวิทยาลัย / พักผ่อนตามอัธยาศัย

19:00-21:00 น.

งานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome dinner )  เรือนริมน้ำ


วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)

สถานที่

08:00-09:00 น.

ลงทะเบียน หน้าห้องนำเสนอผลงาน

09:00-12:00 น.

1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)   

C3 - 101

2) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanities)

C3 - 102

3) วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (Health Science and Beauty)

C3 - 106

12:00-13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13:00-13:30 น.

ลงทะเบียน หน้าห้องนำเสนอผลงาน

13:00-16:00 น.

1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)   

C3 - 101

2) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanities)

C3 - 102

3) วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (Health Science and Beauty)

C3 - 106


หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5391-6389 หรือ 0-5391-6358 โทรสาร 0-5391-6387
E-mail : research@mfu.ac.th