แม่ฟ้าหลวงวิชาการ 53
  รูปแบบผลงาน
  กำหนดการประชุม
  กำหนดการส่งผลงาน
  กำหนดการนำเสนอ
  ลงทะเบียนร่วมงาน
  รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว
  ผลการพิจารณาบทความ
  รายชื่อโรงแรม/ห้องพัก
  ติดต่อสอบถาม/แผนที่
  Download Poster
  วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 

รูปแบบผลงาน

รูปแบบการจัดงาน ใน 2 ลักษณะได้แก่

 1. การสัมมนา/บรรยาย ในประเด็นหัวเรื่องที่น่าสนใจ(Hot Issue)และ/หรือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการสาขาต่าง ๆ
 2. การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral Presentation   โดยกำหนดในเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยใน 4  กลุ่มเรื่อง(Cluster)  ได้แก่
 
1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
2) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanities)
3) วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (Health Science and Beauty)
4) เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture and Agro-Industry)

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

  บทความที่นำเสนอจะจัดตีพิมพ์ในเอกสารการประชุม (Proceedings) สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีส่วนประกอบดังนี้
 1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน
 2. สถานที่ทำงานของผู้เขียน (เขียนใต้ชื่อ)
 3. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวของแต่ละบทคัดย่อไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งคำสำคัญ (Key words)
 4. บทความฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง)
  โดยมีส่วนประกอบดังนี้ บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง ซึ่งจัดพิมพ์ด้วยแบบอักษร Angsana New ขนาด 16 สำหรับภาษาไทย และ Time New Roman ขนาด 12 สำหรับภาษาอังกฤษ
 5. ห้องนำเสนอผลงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรเจ็คเตอร์ประจำห้อง ซึ่งผู้เสนอผลงานสามารถลงไฟล์นำเสนอในเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องตามกำหนดการ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
 6. ให้เวลาในการนำเสนอผลงานเรื่องละ 15 นาที และซักถาม 5 นาที รวมเวลา 20 นาที
 7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่รับพิจารณาต้นฉบับที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องตามรายละเอียดในการส่งบทความวิชาการ และไม่แก้ไขตามที่มหาวิทยาลัยเสนอแนะ
 8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสาขาวิชาการและวิธีการนำเสนอผลงานตามความเหมาะสม

  ทั้งนี้ ต้องส่งต้นฉบับผ่านระบบที่ http://mfusymposium53.mfu.ac.th
  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2553


  * ตัวอย่าง รูปแบบการเขียนบทความ

 

 


 

ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5391-6389 หรือ 0-5391-6358 โทรสาร 0-5391-6387
E-mail : research@mfu.ac.th