แม่ฟ้าหลวงวิชาการ 53
  รูปแบบผลงาน
  กำหนดการประชุม
  กำหนดการส่งผลงาน
  กำหนดการนำเสนอ
  ลงทะเบียนร่วมงาน
  รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว
  ผลการพิจารณาบทความ
  รายชื่อโรงแรม/ห้องพัก
  ติดต่อสอบถาม/แผนที่
  Download Poster
  วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว

ค้นหารายชื่อผู้ลงทะเบียน
เลือกชนิด
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
 หน่วยงาน
การชำระเงิน
1 aaa
ชื่อผลงาน- aaaa.doc
aaa ค้างชำระ
2 ปรางค์ทอง กวานห้อง
กรมวิชาการเกษตร ค้างชำระ
3 ชาญยุทธ คงภิรมย์ชื่น
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ค้างชำระ
4 อริสา สอนสุภี
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้างชำระ
5 ยุพา เศรษฐจรรยา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้างชำระ
6 กาญจนศรี สิงห์ภู่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้างชำระ
7 อาวุธ ยิ้มแต้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้างชำระ
8 ภิเศก ลุมพิกานนท์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้างชำระ
9 สมคิด ดีจริง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ค้างชำระ
10 กิตติศักดิ์ เกิดประสพ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ค้างชำระ
11 วิลาวัณย์ พิธรัตน์
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้างชำระ
12 สุนาถ บัวทวน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้างชำระ
13 ภัทรวดี พลไพรสรรพ์
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้างชำระ
14 อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์
ฝ่ายทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้างชำระ
15 เยาวดี สายอร่าม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชำระแล้ว
16 มีชัย สายอร่าม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชำระแล้ว
17 ธงชัย ศิริประยุกต์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ค้างชำระ
18 สุดารัตน์ สุนทโรภาส
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ค้างชำระ
19 วิลาวัณย์ พร้อมพรม
ชื่อผลงาน- ฤทธิ์การต้านภาวะการเป็นเบาหวานของสารสกัดจากลูกหว้าในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสเตรปโตโซโตซิน
าควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค้างชำระ
20 อัศวินี นามะกันคำ
ชื่อผลงาน- รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ค้างชำระ
21 พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์
ชื่อผลงาน- ความพึงพอใจ การรับรู้ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ค้างชำระ
22 ฉันทนา แรงสิงห์
ชื่อผลงาน- ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ค้างชำระ
23 จิตราภรณ์ สุทธิพงศ์
ชื่อผลงาน- อัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ค้างชำระ
24 วิทยาศักดิ์ รุจวรกุล
ชื่อผลงาน
ค้างชำระ
25 สมพงษ์ นครบุรี
ชื่อผลงาน
ค้างชำระ
26 ทรงสรรค์ อุดมศิลป์
ชื่อผลงาน
ค้างชำระ
27 พลวัฒ วงศ์ยาง
ชื่อผลงาน
ค้างชำระ
28 John Chiverton
ค้างชำระ
29 ภาคภูมิ ปัญญาอนันต์
ชื่อผลงาน
ค้างชำระ
30 Pruet Putjorn
ชื่อผลงาน
ค้างชำระ
รวมทั้งหมด 143 เรคคอร์ด 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] >>

 

ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5391-6389 หรือ 0-5391-6358 โทรสาร 0-5391-6387
E-mail : research@mfu.ac.th