แม่ฟ้าหลวงวิชาการ 53
  รูปแบบผลงาน
  กำหนดการประชุม
  กำหนดการส่งผลงาน
  กำหนดการนำเสนอ
  ลงทะเบียนร่วมงาน
  รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว
  ผลการพิจารณาบทความ
  รายชื่อโรงแรม/ห้องพัก
  ติดต่อสอบถาม/แผนที่
  Download Poster
  วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 

กำหนดการ การนำเสนอผลงาน การประชุมแม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2553
12 ปีตามรอยสมเด็จย่า
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2553

  ดาวน์โหลด - กำหนดการ การนำเสนอผลงาน การประชุมแม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2553

กำหนดการ การประชุม แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2553
12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2553

  ดาวน์โหลด - กำหนดการ การประชุม แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2553

 

ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5391-6389 หรือ 0-5391-6358 โทรสาร 0-5391-6387
E-mail : research@mfu.ac.th